Ви є тут

Публічний договір ФОП Сидір Ю.В.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Фізична особа – підприємець Сидір Юрій Васильович, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 2968410593 від 07.02.2018 р., включений до Реєстру провайдерів телекомунікацій за № 6727 згідно рішення НКРЗІ № 86 від 20.02.2018 р., (далі по тексту - Провайдер) з одного боку, керуючись Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання телекомунікаційних послуг» затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. №295, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених НКРЗ 26 березня 2009 р., пропонує фізичній особі іменованій надалі «Абонент», публічну оферту про надання телекомунікаційних послуг (надалі Договір). Даний договір укладається шляхом надання згоди Абонента на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника Сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами на наступних умовах:

Терміни:

Публічна оферта – пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання Послуг на умовах, що містяться в договорі.

Договір – правочин в усній (публічний договір) або письмовій формі про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Провайдером та Абонентом.

Абонент - особа, яка отримує телекомунікаційні послуги на умовах Договору, яким передбачається підключення до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента, що перебуває в його власності або користуванні.

Абонентська плата - фіксований платіж, який може встановлювати Провайдер для Абонента за доступ на постійній основі до мережі Інтернет (телекомунікаційні послуги).

Акцепт – повна й безумовна згода Абонента на укладення Договору на умовах, визначених Договором.

Тарифний план - затверджені Провайдером Тарифи у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання кожного окремого виду Послуг Провайдера.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання Абонента до (від) телекомунікаційної мережі

Особовий рахунок Абонента – індивідуальний номер, зареєстрований за Абонентом в автоматизованій системі розрахунків Провайдера на підставі укладеного Договору, у якому відображається поточний стан платежів Абонента.

Телекомунікаційна послуга (Послуга) - продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб Абонентів у сфері телекомунікацій, а саме доступу до мережі Інтернет.

Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

Обробка персональних даних – збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення тощо, відомостей про фізичну особу за метою виконання умов Договору.

1. ПРЕДМЕТ І ЦІЛЬ ДОГОВОРУ

1.1. Провайдер зобов'язується надавати Абоненту телекомунікаційні послуги, а саме послуги з доступу до мережі Інтернет в обсягах, обумовлених Сторонами (надалі «Послуги») за встановленими значеннями показників якості, а Абонент зобов’язується прийняти та оплатити їх на умовах цього Договору.

Повний перелік Послуг, надання яких можливо в рамках даного Договору, їх характеристика, вартість визначена в діючих Тарифах Провайдера, які є невід'ємною частиною даного Договору.

Ознайомитись з Тарифами та одержати додаткову інформацію можна на сайті провайдера - http://kvant.lviv.ua , у представників Провайдера, за телефоном ( 03234) 31162 а також в офісному приміщенні ТзОВ «Квант» за адресою Львівська обл., Мостиський р-н, м.Судова Вишня, пл. І Франка, буд.13.

1.2. Сторони Договору визначили та погодили, що мінімально допустимою швидкістю передавання та приймання даних при наданні Послуги доступу до мережі Інтернет є швидкість від 2 Мбіт/сек.

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

2.1. Для фізичних осіб, які до моменту оприлюднення (розміщення на Веб-сайті Провайдера) даного Договору не користувалися Послугами Провайдера, підтвердженням повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є здійснення фізичною особою процедури реєстрації або процедури перереєстрації. Процедура реєстрації або перереєстрації полягає в наданні Провайдеру заповненої реєстраційної форми «Заявки», наведеної в Додатку № 1 до даного Договору, та одержанні фізичною особою персонального номера — «Номера Договору», встановленого Провайдером.

Одержати необхідну консультацію чи надати заявку на реєстрацію/перереєстрацію можна за телефоном: : (03234) 3-11-62, 0987250570, 0632511750, в уповноважених представників Провайдера а також в офісному приміщенні ТзОВ «Квант» за адресою Львівська обл.. Мостиський р-н, м.Судова Вишня, пл. І Франка, буд.13.

З моменту здійснення процедури реєстрації/перереєстрації фізична особа автоматично приймає умови даного Договору, і Договір вважається укладеним без підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата реєстрації/перереєстрації.

2.2. Для фізичних осіб, які до моменту оприлюднення (розміщення на Веб-сайті Провайдера) даного Договору користувалися Послугами Провайдера, підтвердженням повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є подальше використання й оплата Послуг Провайдера. З моменту оплати Послуг Провайдеру фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати послуг, що була зроблена після оприлюднення цього Договору.

2.3. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується далі в тексті Договору «Абонент».

2.4. Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену печаткою письмову форму Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Провайдер зобов'язується:

3.1.1. Надавати замовлені Абонентом Послуги цілодобово (24 години на добу, 7 днів на тиждень), відповідно до тарифів, розміщених на сайті http://kvant.lviv.ua .

3.1.2. Надавати Абоненту безкоштовну консультаційну підтримку по технічних питаннях щодо користування послугами за телефонами технічної підтримки.

3.1.3. Вести Особовий рахунок Абонента з відображенням на ньому інформації, що стосуються виконання умов цього Договору (перелік і вартість наданих Абонентові Послуг, підсумковий баланс взаємних розрахунків за цим Договором, реквізити Абонента та ін.). Надавати Абоненту можливість ознайомитись зі станом його Особового рахунку на сайті ТзОВ «Квант»: http://kvant.lviv.ua

3.1.4. Інформувати Абонента про перерву в наданні Послуг на час капітального ремонту чи реконструкцій ліній телекомунікаційних мереж, зміни якісних та кількісних характеристик складу обраного Абонентом Тарифу, зміни розміру абонентської плати - шляхом розміщення відповідного повідомлення на сайті Провайдера http://kvant.lviv.ua, у представників Провайдера, за телефоном (03234) 3-11-62, 0987250570, 0632511750 а також в офісному приміщенні ТзОВ «Квант» за адресою Львівська обл., Мостиський р-н, м.Судова Вишня, пл. І Франка, буд.13., чи іншим шляхом не пізніше ніж за 7 (сім) днів до набуття чинності таких змін.

3.1.5. Розмістити інформацію про Послуги і тарифи на сайті Провайдера.

3.1.6. На запит Абонента інформувати його про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування.

3.1.7. Розглядати звернення та претензії Абонента щодо якості Послуг у строки, передбачені чинним законодавством України, та інформувати його про результати розгляду.

3.2. Абонент зобов'язується:

3.2.1. Надати достовірні відомості (реквізити) при здійсненні реєстрації/перереєстрації, а також вчасно інформувати про їх зміну.

3.2.2. Надати згоду Провайдеру на обробку та використання своїх персональних даних, відповідно до ЗУ "Про захист персональних даних".

3.2.3. Користуватись наданими Провайдером Послугами в суворій відповідності з умовами даного Договору та Правил користування послугами, які є невід'ємною частиною даного Договору.

3.2.4. Вчасно ознайомлюватися зі станом свого Особового рахунку та з інформацією, що опубліковується для Абонентів, у будь-який зручний для нього спосіб: на сайті провайдера - http://kvant.lviv.ua , у представників Провайдера, за телефоном (03234) 3-11-62, 0987250570, 0632511750 а також в офісному приміщенні ТзОВ «Квант» за адресою Львівська обл.. Мостиський р-н, м.Судова Вишня, пл. І Франка, буд.13. Абонент не має право пред’являти Провайдеру претензії у випадку несвоєчасного ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що опубліковується для нього.

3.2.5. Вчасно, шляхом внесення авансових платежів, сплачувати замовлені Абонентом Послуги відповідно до умов, викладених в Розділі 4 даного Договору.

3.2.6. Не підключати без погодження з Провайдером додаткові пристрої до Мережі та кінцеве обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності. Повідомити, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг.

3.2.7. Утримувати в справному стані абонентську ділянку Мережі (ділянка Мережі, що йде від Абонента до розподільчої коробки), а у випадку його поломки (пошкодження) - зробити ремонт виключно за допомогою представників (робітників) Провайдера.

3.2.8. Не виконувати своїми силами й не допускати сторонніх осіб до виконання робіт з ремонту абонентської ділянки Мережі.

3.2.9. Повідомляти про ушкодження в Мережі Провайдера за телефоном: (03234) 3-11-62, 0987250570, 0632511750

3.2.10. При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті Послуг, обов'язково вказувати присвоєний Абонентові Номер Договору.

3.2.11. Не допускати використання послуг Провайдера з метою, що суперечить інтересам національної безпеки держави, порушує громадський порядок або посягає на честь і гідність громадян.

3.2.12. Не надавати отримані від Провайдера послуги Третім особам.

3.2.13. Нести відповідальність за безпеку логіна і пароля, а також за все, що буде зроблено під цими логіном та паролем.

3.2.14. Не змінювати налаштування Мереж (IP-адреса, MAC-адреса та інше)

3.3. Провайдер має право:

3.3.1. Припинити надання послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату.

3.3.2. Змінювати склад, порядок і умови надання Послуг, а також ціни і тарифи на Послуги, з обов'язковим повідомленням Абонента шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору, не менш ніж за 7 (Сім) днів до впровадження таких змін. У випадку виникнення обставин, що не залежать від Провайдера (виходу з ладу устаткування, відключення електроживлення, в інших випадках), склад наданих послуг може бути змінений без попереднього повідомлення Абонента.

3.3.3. При проведенні робіт, пов'язаних з ремонтом і настроюванням окремих вузлів Мережі, призупинити надання Послуг, з обов'язковим повідомленням Абонента не менш ніж за 7 (Сім) днів, шляхом опублікування інформації в джерелах, зазначених у п.3.2.4 цього Договору, а у випадку проведення ремонтно-відновлювальних робіт при аварійних ситуаціях - без попереднього повідомлення.

3.3.4. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.

3.3.5. Здійснювати запис телефонних розмов між Провайдером та Абонентом при зверненнях Абонента до Провайдера з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації щодо отримання Послуг, та використовувати такі записи згідно чинного законодавства України.

3.3.6. Провайдер має також інші права та обов’язки, передбачені Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання телекомунікаційних послуг, а також іншими нормативними актами в сфері телекомунікації.

3.3.7. Прокладати (будувати та модернізувати) лінії телекомунікаційних мереж в будівлі і встановлювати пристрої, які забезпечують їх надійне функціонування відповідно до ч.6 ст. 31 Закону України від 18.11.2003 р. N 1280-IV.

3.3.8. Непідключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності.

3.4. Абонент має право:

3.4.1. На своєчасне та якісне отримання послуг у відповідності до встановлених значень показників якості.

3.4.2. Отримувати від Провайдера відомості щодо отриманих послуг у порядку, встановленому законодавством.

3.4.3. Розірвати даний Договір у порядку, викладеному в Розділі 5 цього Договору.

3.4.4. На повернення Провайдером невикористаної частини сплачених коштів у разі дострокового розірвання Договору згідно п. 5.3 цього Договору.

3.4.5. Не вносити абонентської плати за весь час відсутності Послуг з вини Провайдера, яке тривало більше контрольного терміну – 7 (Сім) днів з моменту подання ним письмової заявки, окрім випадків коли Абонент відсутній за місцем проведення ремонту, чим не дає доступу до обладнання.

3.4.6. Обирати та змінити тип обраного Тарифу, подавши відповідну письмову заявку, або самостійно через Портал абонента - http://kvant.lviv.ua

3.4.7. Отримати відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов’язків, передбачених цим Договором.

4. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Повний перелік Послуг, надання яких можливо за даним Договором, і їхня вартість визначені в діючих Тарифах Провайдера, які розміщені на сайті і є невід'ємною частиною цього Договору.

4.2. Оплата Послуг Провайдера здійснюється Абонентом щомісячно завчасно методом авансових платежів. Перелік та опис способів здійснення платежів Абонентом представлені на веб-сайті Провайдера http://kvant.lviv.ua

4.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера є моментом оплати Послуг.

4.4. Інформація про здійснені Абонентом платежі, а також про вид, обсяг і вартість наданих Абонентові Послуг враховуються в Особовому рахунку Абонента.

4.5. Провайдер може призупинити надання Послуг у випадку наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером.

4.6. Встановлені законодавством пільги надаються з дня звернення Абонента та пред’явлення документів, що засвідчують право на пільги.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ЙОГО РОЗІРВАННЯ

5.1 Цей Договір набирає чинності з моменту підписання Заявки на підключення (Додаток №1 до цього Договору) Сторонами і діє протягом одного року.

5.2 Якщо за 30 днів до закінчення строку дії Договору жодна зі Сторін не повідомила письмово про його припинення Договір вважається продовженим на тих самих умовах на кожний наступний рік.

5.3. Договір може бути розірваним:

5.3.1. У будь-який час за взаємною згодою Сторін.

5.3.2. Абонентом в односторонньому порядку з попереднім письмовим повідомленням Провайдера за 7 (Сім) днів до моменту його розірвання без зазначення причин розірвання за умови відсутності заборгованості Абонента перед Провайдером (баланс Особового рахунка Абонента — позитивний). У цьому випадку Провайдер протягом 30 (Тридцяти) днів з моменту одержання письмового повідомлення Абонента повертає останньому кошти за фактично ненадані послуги.

5.3.3. Абонентом у випадку незгоди прийняти запропоновані Провайдером відповідно до п.5.4 зміни до цього Договору, попередньо письмово повідомивши Провайдера про це за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання даного Договору.

5.3.4. Провайдером за власною ініціативою (або в результаті припинення діяльності з надання послуг) в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Абонента за 10 (Десять) днів до бажаної дати розірвання шляхом опублікування зазначеної інформації у джерелах, вказаних у п. 3.2.4 цього Договору або шляхом надсилання індивідуального повідомлення Абоненту та повертає останньому кошти за фактично ненадані послуги.

5.3.5. Провайдером у випадку порушення Абонентом умов Договору. У цьому випадку Абонент зобов'язаний у тижневий строк з моменту розірвання цього Договору компенсувати заподіяні Провайдеру збитки, а також повністю погасити наявну заборгованість перед Провайдером, здійснивши платежі на користь Провайдера так, щоб підсумковий баланс Особового рахунку Абонента став позитивним.

5.4. Провайдер може змінювати умови цього Договору з попереднім повідомленням Абонента не менш ніж за 7 (Сім) днів до впровадження змін шляхом опублікування інформації у джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору, або іншим доступним для Провайдера способом. Використання й оплата Абонентом послуг, після набрання змінами чинності, є незаперечним фактом безумовного прийняття Абонентом всіх внесених Провайдером змін (акцепт змін). Датою прийняття всіх внесених Провайдером змін у даний Договір є дата оплати послуг, що була зроблена Абонентом після опублікування Провайдером зроблених змін у джерелах, зазначених у п. 3.2.4 даного Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. У випадку невиконання, або неналежного виконання умов даного Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством України.

6.2. Відповідальність та ризики за використання всесвітньої інформаційної мережі Інтернет несе Абонент. Провайдер не дає ніяких гарантій щодо інформації отриманої (переданої) в мережі Інтернет та не несе відповідальність за її зміст, а також будь-які наслідки її використання.

6.3. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини Абонента, та завдання збитків з його вини витрати Провайдера, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом у порядку, встановленому законом. Факт пошкодження телекомунікаційної мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником Провайдера та Абонентом, з вини якого сталося пошкодження. У разі відмови Абонента від підписання акта він підписується не менш як двома представниками Провайдера.

6.4. У разі неусунення пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ Абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуг, понад одну добу із зафіксованого моменту подання Абонентом відповідної заяви абонентна плата не нараховується за весь період пошкодження, а понад п’ять діб - Провайдер несе відповідальність згідно із Законом України “Про телекомунікації”.

6.5. Витрати, пов’язані з усуненням пошкодження кінцевого обладнання Абонента, що сталося з вини Провайдера, здійснюються Провайдером відповідно до законодавства.

6.6. Питання щодо відшкодування завданих Абонентові фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Провайдером обов’язків, передбачених законодавством та договором, вирішуються в судовому порядку.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання договірних зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили, запобігти яким неможливо. До обставин непереборної сили відносяться землетрус, повінь, гроза, пожежа, страйк, надзвичайний або воєнний стан, постанови або розпорядження органів влади тощо. Дія форс-мажорних обставин підтверджується компетентним органом у порядку, встановленому законодавством України.

7.2. Сторона, яка у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, не має можливості виконати умови даного Договору, зобов’язана повідомити іншу Сторону про початок чи закінчення дії таких обставин протягом 3 днів.

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. У випадку виникнення не врегульованих претензій між Сторонами, кожна з них може захищати свої порушені права в порядку, встановленому положеннями діючого Законодавства України.

8.2. Провайдер надає Послуги й виконує інші обов'язки за даним Договором особисто або із залученням третіх осіб.

8.3. Дії, пов'язані з реєстрацією/перереєстрацією Абонента, прийомом платежів від Абонента, консультаційно-довідковим обслуговуванням, наданням доступу до Особового рахунку можуть здійснюватись уповноваженими Представниками, що діють від імені Провайдера на підставі відповідного договору з Провайдером.

8.4. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Провайдера за якість Послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

8.5. Абонент надає згоду на обробку його персональних даних Провайдером, з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин. Абонент підтверджує, що з правами як суб’єкта персональних даних згідно ст. 8, 12 Закону України «Про захист персональних даних» ознайомлений.

8.6. Невиконання Провайдером будь-якого пункту даного Договору не означає відмову від виконання цього пункту.

8.7. Абонент особисто використовує надані йому Послуги. Передача або надання будь-яких Послуг третім особам з використанням наданих Абонентові Послуг Провайдера допускається винятково на підставі окремих письмових угод з Абонентом, що є невід’ємними частинами цього Договору.

8.8. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.

8.9. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 10 (десяти) денний строк повідомити про це один одного.

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Провайдер:

ФОП Сидір Ю.В.

Адреса: 81340, м. Судова Вишня, пл. І Франка, буд. 13

Р/Р: 26001500638852 у філія Львівське ОУ АТ “Ощадбанк»

МФО: 325796

ЄДРПОУ:2968410593

Свідоцтво про державну реєстрацію: 2968410593 від 07.02.2018

Свідоцтво платника єдиного податку: 1813223400015 від 09.02.2018

_________________ ФОП Сидір Ю.В.

© 2018 КВАНТ | Телекомунікаційні послуги