Ви є тут

Публічний договір "ТОВ Квант"

Публічний договір №1

про надання послуг доступу до мережі Інтернет

м.Судова Вишня
1 грудня 2015 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Квант», надалі за текстом «Оператор», в особі директора Генгало Степана Володимировича опубліковує даний Публічний Договір про надання телекомунікаційних послуг (надалі - Договір), що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб та фізичних осіб- підприємців.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Визначення термінів:

Оператор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Квант

Абонент – фізична особа/фізична особа-підприємець, яка користується Послугами Оператора відповідно до цього Договору.

Абонентна плата – фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Договір – публічний договір, укладений Абонентом з Оператором про надання телекомунікаційних послуг.

Ідентифікатори доступу – надані Абоненту при реєстрації (п.3.1, 3.2) Унікальний номер договору, що однозначно ідентифікує його в Мережі, та пароль доступу до Особового кабінету.

Інтернет – глобальна інформаційна система, частини якої логічно пов'язані між собою, за допомогою єдиного адресного простору. Основана на протоколі TCP/IP. Інтернет складається з множини пов'язаних між собою комп'ютерних мереж та забезпечує віддалений доступ до комп'ютерів, електронної пошти, дошок об'яв, баз даних, дискусійних груп та ін.

Інтернет-сайт ТзОВ «Квант» – Інтернет-ресурс з доменною адресою kvant.lviv.ua є офіційним засобом інформації Оператора, на якому публікуються офіційні повідомлення для Абонентів.

Мережа – сукупність майна і споруд зв'язку Оператора, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для надання Абонентам телекомунікаційних послуг.

Місце надання Послуг – конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати Послуги. Місце надання Послуг визначається при реєстрації (п.3.1, 3.2).

Особовий кабінет – електронний інтерфейс керування Послугами, доступ до якого Абонент здійснює за допомогою Ідентифікаторів доступу. Знаходиться за Інтернет-адресою kvant.lviv.ua.

Послуги – послуги доступу до глобальної мережі Інтернет та/або до ресурсів локальної мережі, що надаються Оператором у Мережі.

Початок надання послуг – момент активації MAC-адреси Абонента після підключення обладнання Абонента до Мережі (MAC-адреса – унікальна адреса обладнання Абонента в Мережі).

Тарифи – систематизований збірник Тарифних пакетів та Послуг, що можуть надаватися в Мережі. Тарифи розміщений на Інтернет-сайті www.kvant.lviv.ua

Сторони – Оператор та Абонент.

Тарифний пакет – затверджена Оператором система ставок у грошовому вираженні та правила їх застосування, згідно з якими визначається розмір плати за надання Послуг.

Унікальний номер договору – один з Ідентифікаторів доступу, що надається Абоненту при реєстрації (п.3.1, 3.2) і однозначно ідентифікує його в Мережі.

1.2. Договір регулює відносини з приводу надання Оператором послуг доступу до мережі Інтернет Абонентам.

1.3. Договір є обов'язковим для виконання Оператором з моменту його оприлюднення у засобах масової інформації та/або на Інтернет-сайті www.kvant.lviv.ua. Для Абонента Договір є обов'язковими лише з моменту його акцепту (Розділ 3).

1.4. Даний Договір є безстроковим і може бути розірваний з ініціативи кожної зі Сторін відповідно до умов даного Договору.

1.5. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання діючого законодавства.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Абоненту телекомунікаційних послуг (надалі - Послуги) у відповідності до діючих Тарифів, на умовах даного Договору.

2.2. Оператор, діючи відповідно до Договору надає, а Абонент сплачує та приймає виконані роботи і надані Послуги.

2.3. Тарифи є невід'ємною частиною даного Договору. Ознайомитись з Тарифами можна на Інтернет- сайті www.kvant.lviv.ua.

2.4. Для укладення Договору повинні виконуватися наступні технічні вимоги:

- місце надання Послуг повинно знаходитись в зоні покриття Мережі;

- клієнт повинен мати комп'ютер (комп'ютерний пристрій), що має можливість підключення до мережі Ethernet і в якому у повному обсязі реалізована підтримка сімейства протоколів TCP/IP та підтримується одержання IP-адреси за протоколом DHCP.

2.5. Договір не може бути укладеним, або не набере чинності, якщо:

- не виконуються технічні умови підключення (відсутня можливість підключення);

- вік Абонента (фізичної особи) менше 18 років, або він у судовому порядку визнаний недієздатним (обмежено дієздатним);

- Абонент не виконує вимог Оператора з надання інформації про себе в обсязі, передбаченому цим Договором або надав недостовірну інформацію;

- Абонент не зробив необхідних платежів або кошти не надійшли на поточний рахунок Оператора.

2.6. Підключення Абонента до Мережі здійснюється в узгоджений з абонентом час після отримання підтвердження оплати і набуття чинності Договору. Підключення здійснюється шляхом проведення від технічного майданчика Мережі до кінцевого обладнання Абонента абонентської лінії.

2.7. У разі відмови Абонента від підключення (якщо роботи з підключення ще не виконувались) Оператор, на основі одержання відповідного письмового прохання від Абонента, повертає сплачені кошти на особовий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку за винятком штрафу, який складає 50% від внесених коштів. Після цього Договір вважається розірваним.

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. У випадку, якщо раніше Абонент не був зареєстрований у Мережі і не має Ідентифікаторів доступу він має надати реєстраційні данні:

-копія паспорта

-копія довідки проприсвоєнння ідентифікаційного коду

-заяву з вказанням місця надання послуг

Після отримання реєстраційних даних Оператор реєструє абонента у своїй Мережі і надає Абоненту Ідентифікатори доступу завірені Оператором.

3.2. У випадку, якщо раніше Абонент був зареєстрований за даною адресою у Мережі і має відповідні Ідентифікатори доступу, реєстрація зазначена у п.3.1 не потрібна.

3.3. Для фізичних осіб, що зареєстровані відповідно до п.3.1 та 3.2, свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є оплата Оператору Послуг та подальше їх використання.

3.4. З моменту оплати Послуг фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

3.5. Фізична особа, що здійснила акцепт (прийняття) умов даного Договору, іменується Абонент.

3.6. Оператор на письмову вимогу Абонента надає йому завірену паперову копію Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

4.1. Оператор зобов'язаний:

4.1.1. Надавати Абоненту Послуги 24 години на добу 7 днів на тиждень протягом дії Договору.

4.1.2. Оператор зобов’язаний усувати неполадки Мережі протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Усунення несправностей здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Оператора про несправність, на момент повідомлення були кошти на своєму особовому рахунку.

4.1.3. Забезпечувати правильність обліку та застосування Тарифних планів до наданих Послуг.

4.1.4. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції, та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.2. Оператор має право:

4.2.1. Проводити дії передбачені умовами даного Договору.

4.2.2. Призупинити або обмежити надання Послуг Абоненту у випадку виникнення загрози безпеці функціонування мережі.

4.2.3. Припинити в односторонньому порядку надання Послуг або зменшити їх обсяг у випадку порушення Абонентом умов Договору.

4.2.4. Оператор залишає за собою право на проведення позачергових робіт по модернізації та/або покращенню працездатності мережі, що призводять до тимчасової відсутності зв'язку на період не більше 5% експлуатаційного часу. Перерва в наданні Послуг понад 5%, компенсується відповідно до умов даного Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

5.1. Абонент зобов'язується:

5.1.1. Надати достовірні відомості при здійсненні реєстрації (п.3.1, 3.2), а також вчасно інформувати про їх зміну. Під зміною розуміється виправлення помилок, зміна прізвища, контактних даних, Тарифного пакету або МАС-адреси обладнання. Зміна однієї фізичної особи на іншу, або зміна Місця надання Послуг не допускається, в такому випадку Абоненту необхідно заключити додатковий (або новий) Договір.

5.1.2. Придбати за свій рахунок кінцеве обладнання, або будь-яке інше обладнання та програмне забезпечення, необхідне для отримання Послуги.

5.1.3. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення Оператором кабелів та здійснення робіт з підключення.

5.1.4. Користуватися послугами в строгій відповідності з умовами даного Договору.

5.1.5. Своєчасно сплачувати плату за послуги, згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків.

5.1.6. Терміново повідомляти про будь-які збої або погіршення якості в роботі послуг.

5.1.7. При здійсненні будь-яких дій, пов'язаних з виконанням умов даного Договору, у тому числі при оплаті послуг, обов'язково вказувати Унікальний номер договору Абонента.

5.1.8. Не передавати, або продавати свої права, обов'язки і Послуги за даним Договором третім особам, без письмової згоди Оператора.

5.1.9. Використовувати Послуги виключно на території приміщення, вказаного при реєстрації, як Місце надання Послуг. У іншому випадку необхідна письмова згода Оператора.

5.1.10. При зміні реквізитів (MAC-адреса та ін.), що ідентифікують комп'ютер Абонента в Мережі, попередньо повідомляти Оператора. Самостійна зміна IP-адреси без попереднього узгодження з Оператором категорично забороняється.

5.1.11. При підключенні до Абонентської лінії будь-якого іншого пристрою (роутер і т.п.) окрім комп'ютера обов’язково повідомляти про це і узгоджувати його налаштування з Оператором.

5.1.12. Абонент самостійно відстежує зміни, пов'язані з реалізацією Договору та зміни Тарифів шляхом регулярного перегляду (не менше двох разів на місяць) інформації на Інтернет-сайті www.kvant.lviv.ua

5.2. Абонент має право:

5.2.1. При користуванні Послугами змінювати Тарифні пакети, відповідно діючих Тарифів і умов даного Договору.

5.2.2. Отримувати від Оператора інформацію про спожиті послуги за допомогою Особового кабінету.

5.2.3. Звертатися письмово з будь-якими питаннями щодо послуг зв’язку та розрахунків Оператора.

5.2.4. Письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

5.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами та розірвати Договір у порядку, визначеному даним Договором.

6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1. Оператор тимчасово обмежує, або припиняє надання послуг Абоненту у випадку повного використанні Абонентом авансу на своєму особовому рахунку.

6.2. Після відповідного поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Оператор відновлює надання послуг у повному обсязі.

6.3. При користуванні Послугами забороняється:

6.3.1. Вчиняти будь-які дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.

6.3.2. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

6.3.3. Розсилати спам.

6.3.4. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі, комп’ютерні системи та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб. Робити спроби до отримання несанкціонованого доступу до будь-яких комп'ютерів в Мережі, рахунків інших Абонентів.

6.3.5. Абонент не має права збирати або робити спроби до збору особистих відомостей, що мають відношення до інших Абонентів.

6.3.6. Встановлювати без попереднього узгодження на підключеному до Мережі комп'ютері proxy, gate і будь-які інші програми та сервіси, до яких можуть звертатися інші пристрої і комп'ютери Мережі або іншої телекомунікаційної мережі.

6.3.7. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Оператора, або будь-яких інших осіб. Особливо, якщо це дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

6.3.8. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, особливо якщо такі дії викликають скарги.

6.3.9. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

6.3.10. Передавати, або продавати свої права, обов'язки і Послуги за даним Договором третім особам, без письмової згоди Оператора.

6.3.11. Використовувати Послуги поза межами території приміщення, вказаного при реєстрації, як Місце надання Послуг. У іншому випадку необхідна письмова згода Оператора.

7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Розрахунковим періодом при наданні Послуг є календарний місяць.

7.2. Абонент проводить авансову оплату до 1-го числа місяця, в якому будуть надаватися послуги.

7.3. Якщо Оператор не отримає необхідну авансову оплату на свій банківський рахунок в термін, вказаний в п. 7.2. Договору, тоді з першого числа місяця надання послуг призупиняється.

7.4. Час неотримання Послуги з вини Абонента (невчасна оплата, несправність обладнання Абонента або проблеми, пов’язані з програмним забезпеченням, встановленим на обладнанні Абонента) не вважається простоєм і оплачується в повному обсязі.

7.5. Ціни в Тарифах визначаються в гривнях. Оплата Послуг проводиться в гривнях.

7.6. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Оператора є моментом оплати Послуг.

7.7. Одержання Оператором платежу від Абонента відображається на його особовому рахунку збільшенням балансу. Надання Послуг Абонентові відображається на його особовому рахунку зменшенням балансу на вартість наданих Послуг.

7.8. Абонент зобов'язаний самостійно слідкувати за Особистою статистикою та проводити авансові платежі таким чином, щоб баланс його особового рахунка на перше число місяця залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

7.9. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем, у відділеннях банків та іншими способами вказаними на Інтернет- сайті www.kvant.lviv.ua.

7.10. При здійснені платежів Абонент обов’язково має вказувати свій Унікальний номер договору і самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Оператором не компенсуються.

7.11. У випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Оператором, Оператор має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги, до моменту погашення заборгованості.

8. ТАРИФНА ПОЛІТИКА

8.1. Тарифні пакети на всі види Послуг встановлюються Оператором у і представлені в на Інтернет-сайті www.kvant.lviv.ua.

8.2. Тарифні пакети, можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні пакети, територію дії Тарифного пакету та різні умови отримання Послуг.

8.3. Тарифні пакети можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним пакетом є такий, у якому прямо вказано його термін дії. Усі інші є безстроковими.

8.4. Тарифні пакети можуть бути змінені, або скасовані за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за 7 (сім) днів до дати такої зміни або скасування на Інтернет-сайті www.kvant.lviv.ua.

8.5. Оператор має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному пакеті.

8.6. Якщо у Тарифному пакеті вказано суму щомісячного платежу (абонплати), то з особового рахунку Абонента в перший день місяця знімається місячна абонплата.

8.7. Якщо у Тарифному пакеті вказано кількість трафіку і у випадку його перевищення у поточному місяці, Абонент повинен своєчасно сплачувати обсяг спожитого понад ліміту трафіку для підтримки позитивного залишку на своєму особовому рахунку.

8.8. При розрахунку трафіку прийнято, що 1 Мбайт = 1 000 000 байт прийнятої та/або переданої інформації, а 1 Гбайт = 1 000 Мбайт. Під час доступу до мережі Інтернет враховується вхідний і вихідний трафік. Показники технічних засобів Оператора є єдиним джерелом інформації про обсяг фактично спожитих Послуг при тарифікації і вирішенні суперечок.

8.9. Тарифні пакети можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного пакету на інший.

8.10. Для зміни тарифного пакету Абоненту необхідно зайти в Особовий кабінет та обрати новий тарифний пакет. У разі зміни тарифного пакету на особовому рахунку Абонента повинна бути сума не менша за абонплату нового тарифного пакету.

8.11. У разі, якщо абонентська плата (якщо таку передбачає Тарифний пакет) нараховувалася на час настання перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі, вона підлягає перерахуванню з моменту повідомлення Абонентом Оператора про пошкодження до моменту усунення пошкодження. За умови, що таке пошкодження в межах відповідальності Оператора (п.9.7).

8.12. В тарифах вказано максимально можливі швидкості доставки інформації до абонента, фактична швидкість доступу може відрізнятись і залежати від швидкості кінцевих ресурсів, маршрутизації даних та обладнання абонента.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору та/або чинного законодавства.

9.2. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

9.3. Оператор не несе відповідальність і ризики, пов'язані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.

9.4. Оператор не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Оператор не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.

9.5. Оператор не несе юридичну, матеріальну або іншу відповідальність за використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Оператора.

9.6. Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Оператора. Оператор не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Оператора причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Оператора, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Оператора, чи помилками, зробленими Абонентом.

9.7. Оператор несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії поза межами квартири Абонента (приватного житлового будинку) починаючи з загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків). Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії на території квартири Абонента (приватного житлового будинку) до початку загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків).

9.8. Оператор відповідає за збиток, понесений Абонентом, тільки якщо доведена пряма провина самого Оператора, в розмірі, пропорційному сумі абонентської платні за період простою. Ні за яких обставин відповідальність Оператора, у разі збитків або втратах, не перевищуватиме суму, що виплачується Абонентом як абонентська плата за календарний місяць.

10. ЗМІНА Й РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1.За взаємною згодою Сторони можуть підписувати доповнення й зміни до цього Договору, якщо такі зміни прийняті по взаємному узгодженню, оформлені письмово и підписані Сторонами.

10.2. Оператор має право на одностороннє внесення змін в даний Договір та/або Тарифи, з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті www.kvant.lviv.ua та/або у інших засобах масової інформації не менше ніж за 7 (сім) днів. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Договору. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.

10.3. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом.

10.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

10.4.1. Незгоди зі зміною Оператором тарифу Абонента. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 днів з моменту коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифу.

10.4.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні.

Про бажання розірвати Договір (від’єднатися від Мережі і припинити користування Послугами) Абонент повинен повідомити Оператора за допомогою Особового кабінету, за 1 (один) місяць до моменту припинення Договору. Припинення Договору можливе з 1-го числа місяця.

10.5. У випадку, якщо у Абонента, що бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються гроші, такий Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін з обов’язковим підписанням угоди про розірвання, у якій зазначається строк повернення грошей Абоненту після розірвання Договору. Оператор, повертає відповідний залишок коштів на розрахунковий рахунок Абонента, відкритий у будь-якому українському банку.

10.6. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у кожному з наступних випадків:

10.6.1. У разі, якщо Абонент протягом 2 (двох) місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив свій особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки договір вважатиметься припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 2-місячного строку.

10.6.2. У разі, якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при реєстрації, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуг. У такому випадку Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 (сім) днів до дати розірвання.

10.6.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п. 6.3. При цьому, Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 1 день до розірвання. За своїм розсудом Оператор може встановити у попередження про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку, при не усуненні Абонентом вчинюваних порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

10.6.4. З інших підстав, передбачених у законодавстві України.

10.7. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.10.6, Оператор, на власний вибір: письмово, шляхом повідомлення за допомогою Особового кабінету, або іншим чином повідомляє Абонента.

10.8. Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Оператора і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування або неможливості якісного надання своїх Послуг.

11.2. Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов'язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

12.1. Інформація Абонента, що міститься у Договорі, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

12.2. Оператор рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх оновлювати, щоб запобігти неправильній роботі комп'ютерного обладнання та зараженню його вірусами. При зараженні комп'ютерного обладнання Абонента трафік може значно збільшитися, Оператор в такому випадку не несе ніякої відповідальності та весь трафік підлягає оплаті.

12.3. Абонент надає право Оператору для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується та/або пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.

12.4. Абонент несе відповідальність стосовно того, що Абонент та/або особи, які мають доступ до комп'ютерів проінструктовані щодо заходів безпеки при роботі з обладнанням, пожежної безпеки та щодо надання першої невідкладної медичної допомоги.

12.5. Абоненту забороняється:

- користуватися обладнанням без заземлення;

- підключати мережевий кабель до джерел електричної напруги;

- залишати працююче обладнання без нагляду.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Умови даного Договору дійсні для всіх Абонентів. Зміна умов Договору відносно окремого Абонента (додаткова відповідальність Оператора за якість послуг, додаткові послуги для Абонента та ін.) повинні бути оформлені письмово у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору.

13.2. Суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості їхнього врегулювання Сторони звертаються в суд відповідно до діючого законодавства України.

13.3. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни їхніх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми та інше. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов'язані в 20-денний строк повідомити про це один одного.

14. РЕКВІЗИТИ ОПЕРАТОРА

Товариство з обмеженою відповідальністю "Квант"

м.Судова Вишня пл.Ів.Франка,13.

р/р 26000300065217 Філія Львівське обласне управління АТ»Ощадбанк»

МФО 325796

ЄДРПОУ 30999768

ІПН: 309997613226

Статус платника податку на прибуток на загальній системі оподаткування

© 2018 КВАНТ | Телекомунікаційні послуги